Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning

Småkakor

Vår webbplats samlar inte in eller lagrar e-postadresser eller annan personlig eller identifierbar information om användare utan användarens medgivande.

Webbplatsen använder endast cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Statistik

Webbplatsen använder statistik. Statistik använder inte cookies, och ingen data vidarebefordras till en tredje part, och en enskild besökare kan inte identifieras eftersom all IP-adressinformation är anonymiserad. Webbplatsstatistik samlar in allmän statistisk information om användningen av webbplatsen och är nödvändig för utvecklingen av webbplatsen.

Registerbeskrivningar

Registret anmälan till evenemang

Uppgifterna om dem som har anmält sig till föreningens evenemang behandlas
konfidentiellt. Uppgifterna används inte för andra ändamål eller vidarebefordras. I
samband med anmälan insamlas endast de uppgifter som behövs för
evenemanget.

Uppgifter som sparas

Uppgifterna på evenemangsdeltagarens anmälningsblankett sickas till föreningens
e-post info@hemofilia.fi. Därifrån överförs uppgifterna till medlemsregistret där de
sparas, eftersom bl.a. faktureringen för evenemang görs den vägen. Detta register
heter Föreningen för Blödarsjuka i Finland rf:s medlemsregister (Suomen
Hemofiliayhdistys ry:n jäsenrekisteri). I medlemsregistret förvaras personuppgifter
konfidentiellt och uppgifterna underhålls i databaser som är skyddade med
brandvägg och lösenord.

Förvaringstid för deltagaruppgifter

Uppgifterna om deltagare i avgiftsfria evenemang raderas genast efter
evenemanget. Endast deltagarantalet antecknas för uppföljning av och statistik
över verksamheten.

I fråga om avgiftsbelagda evenemang måste föreningen på grund av skyldigheter
enligt bokföringslagen förvara uppgifterna om deltagarna i minst sex år. Endast de
uppgifter som behövs för verifiering av betalningen förvaras; känsliga uppgifter om
deltagarna (bl.a. uppgifter om hälsa och allergier) raderas efter evenemanget.
Deltagarantalet antecknas för uppföljning av och statistik över verksamheten.

Föreningen för Blödarsjuka i Finland rf:s medlemsregister

TIETOTOIMISTO.FI – Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 1.6.2022

1 REGISTRETS TEKNISK ADMINISTRATÖR

Arts & Minds Oy
Y-kod: 2790479-8
Adress: Otsonkallio 2, 02110 Espoo
Tel. 09-5915 0590
asiakaspalvelu@tietotoimisto.fi

2 KONTAKTPERSON I FRÅGOR ANGÅENDE REGISTRET

Topi Haaramo
Arts & Minds Oy
Otsonkallio 2
02120 Espoo
topi@tietotoimisto.fi

3 REGISTRERA NAMN

Tietotoimisto.fi-service. Tietotoimisto.fi registerprogramvara för tjänstemedlemmar.

4 SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 SERVICEANVÄNDARORGANISATIONER

Uppgifterna från tjänstens användarorganisationer lagras för fakturerings- och informationsändamål.

4.2 MEDLEMSREGISTER

Användarorganisationerna av tjänsten Tietotoimisto.fi lagrar uppgifterna om sina medlemmar i tjänsten. Medlemmarnas uppgifter används i tjänsten för hantering av medlemsregistret, hantering av medlemstidningar och andra adresslistor samt medlemskommunikation, medlemsavgiftsfakturering och annan hantering av medlemsfakturering och medlemsreskontra. Huvudanvändarna av tjänstens användarorganisationer hanterar åtkomsträttigheter till informationen för medlemmarna i den egna organisationen.

5 REGISTRETS DATAINNEHÅLL

5.1 INFORMATION OM ANVÄNDARORGANISATIONER:

Suomen Hemofiliayhdistys ry. (SHY)
Föreningen för Blödarsjuka i Finland rf. (SHY)
The Finnish Hemophilia Society (SHY)
Siltasaarenkatu 4, 7 krs. 00530 Helsinki FINLAND
Puh/Tel: +358 50 323 1356
email: info@hemofilia.fi

5.2 MEDLEMSREGISTER

Följande information kan lagras i tjänsten Tietotoimisto.fi:

 • Namn och kontaktuppgifter på medlemmen
 • Information om medlemskap (medlemstyp etc.)
 • Användarnamn och lösenord för att behålla din egen kontaktinformation

6 LAGRINGSPERIOD FÖR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i medlemsregistertjänsten lagras så länge kunden finns. Information
raderas efter uppsägning av kundskapet som en del av normala raderingsrutiner.
Personuppgifter som förekommer i loggdata, exklusive personliga ID:n, lagras i 2-24 månader.

7 VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Information som matas in i systemet av tjänsteanvändarorganisationer eller information som skickas till tjänsteleverantören.

8 REGELBUNDLIG ÖVERFÖRING AV INFORMATION

Tjänsteleverantören lämnar inte regelbundet ut uppgifter.

9 DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EU ELLER EES

Data överförs inte utanför EU eller EES.

10 PRINCIPER FÖR REGISTRETSSKYDD

Personlig information hålls konfidentiell. Uppgifterna samlas in i databaser som är brandväggiga och
lösenord skyddat. Kommunikationsanslutningar är skyddade med TLS-skydd. Databaser och deras
backuper finns i låsta och bevakade lokaler. Endast Arts & Minds Oy har tillgång till informationen
av personer som arbetar med underhåll.

Servrarna är skyddade av virusskydd, brandväggar, lösenord, informationssäkerhetspraxis och åtkomsten är begränsad bara för vissa personer. Servrarnas informationssäkerhetsuppdateringar hålls uppdaterade.

Endast de personer i användarorganisationer som behöver uppgifter från personregistret för driften av organisationen har tillgång till registret och medlemmarna i den egna organisationen med hjälp av ett personligt lösenord. Användarorganisationer hanterar användarna själva.

Endast personer som har åtagit sig att sekretess har tillgång till personuppgifter på uppdrag av tjänsteleverantören eller omfattas av en tillämplig lagstadgad tystnadsplikt.

Tjänsten använder certifierade serveranläggningar (Mediam Oy) belägna i Finland till huvudstadsregionen, nära till snabba nätverksanslutningar. Serverutrymmet är utformat för att vara kritiskt
som ett investeringsutrymme för serversystem som kräver driftsäkerhet, och de erbjuder tekniskt avancerade och en säker miljö för våra datasystem. Serverutrymmet uppfyller kraven från Kommunikationsverket, klass A för utrustningslokaler (Kommunikationsverket 48 A/2003, “Viktiga lokaler”). Säkerheten för vårt serverutrymme sköts t.ex. med följande åtgärder:

 • Säkerhetstjänster
 • Kameraövervakning 24/7/365
 • Inbrottsskydd
 • Elektroniskt larmsystem (t.ex. rörelsedetektering)
 • Tillträdeskontrollsystem
 • luftkonditionering: reglerad temperatur och luftfuktighet
 • uninterruptible power system (UPS)
 • brandskydd och brandlarmsystem

11 INSPEKTIONSRÄTT

Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kontrollera de uppgifter om sig själv som finns lagrade i registret och att få kopior av dem. Begäran om besiktning ska göras skriftligen och ställas till den som är ansvarig för registerärenden.

12 RÄTT ATT KRÄVA RÄTTELSE AV INFORMATION

Den personuppgiftsansvarige korrigerar, raderar eller kompletterar det som finns i registret, vad gäller syftet med behandlingen på begäran av den registrerade av felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter. Den registrerade ska kontakta den person som är ansvarig för registratorns registerärenden för information för rättelse.

13 ANDRA RÄTTIGHETER RELATERADE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla honom/henne information gällande direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknad och för en opinionsundersökning. Den registrerade bör kontakta den person som ansvarar för registratorns registerärenden till personen att verkställa förbudet.

14 ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSUTTALANDE

Arts & Minds Oy förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy.