Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Verkkosivustomme ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja.

Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

Rekisteriselosteet

Tapahtumiin ilmoittautuminen -rekisteri

Yhdistyksen tapahtumiin ilmoittautuneiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä
tietoja käytetä muihin tarkoituksiin tai jaeta eteenpäin. Ilmoittautumisen yhteydessä
kerätään vain tapahtuman kannalta tarpeelliset tiedot.


Tallennettavat tiedot

Tapahtuman osallistujan ilmoittautumislomakkeen tiedot siirtyvät yhdistyksen info@hemofilia.fi sähköpostiin, josta tiedot tallennetaan jäsenrekisteriin, koska
sitä kautta tehdään mm. tapahtumien laskutus. Tämän rekisterin nimi on Suomen
Hemofiliayhdistys ry:n jäsenrekisteri. Jäsenrekisterissä henkilötiedot säilytetään
luottamuksellisina ja tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja salasanoin
suojatut.


Osallistujatietojen säilyttäminen ja hävittäminen

Maksuttomien tapahtumien osallistujatiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen. Vain
osallistujamäärä kirjataan ylös toiminnan seuraamista ja tilastointia varten.
Maksullisissa tapahtumissa SHY:n on kirjanpitolain asettamien velvollisuuksien takia
säilytettävä osallistujan tietoja vähintään kuusi vuotta. Vain maksun todentamiseen
tarvittavat tiedot säilytetään ja osallistujien arkaluonteiset tiedot (mm. terveystiedot ja
allergiat) hävitetään tapahtuman jälkeen. Osallistujamäärä kirjataan ylös toiminnan
seuraamista ja tilastointia varten.

Suomen Hemofiliayhdistys ry:n jäsenrekisteri

TIETOTOIMISTO.FI – Tietosuojaseloste

Päivitetty 1.6.2022

1 REKISTERIN TEKNINEN YLLÄPITÄJÄ
Arts & Minds Oy
Y-tunnus: 2790479-8
Osoite: Otsonkallio 2, 02110 Espoo
Puh. 09-5915 0590
asiakaspalvelu@tietotoimisto.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Topi Haaramo
Arts & Minds Oy
Otsonkallio 2
02120 Espoo
topi@tietotoimisto.fi

3 REKISTERIN NIMI
Tietotoimisto.fi-palvelu. Tietotoimisto.fi-palvelun jäsenrekisteriohjelmisto.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

4.1 PALVELUN KÄYTTÄJÄORGANISAATIOT
Palvelun käyttäjäorganisaatioiden tietoja säilytetään laskutusta ja tiedottamista varten.

4.2 JÄSENREKISTERI
Tietotoimisto.fi-palvelun käyttäjäorganisaatiot säilyttävät palvelussa jäsenistönsä tietoja. Jäsenien tietoja käytetään palvelussa jäsenrekisterin hallintaan, jäsenlehtien ja muiden osoitteistojen hallintaan sekä jäsenviestintään, jäsenmaksulaskutukseen ja muuhun jäsenlaskutuksen sekä jäsenreskontran hallintaan. Palvelun käyttäjäorganisaatioiden pääkäyttäjät hallinnoivat käyttöoikeuksia oman organisaationsa jäsenien tietoihin.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

5.1 KÄYTTÄJÄORGANISAATIOIDEN TIEDOT:
Suomen Hemofiliayhdistys ry. (SHY)
Föreningen för Blödarsjuka i Finland rf. (SHY)
The Finnish Hemophilia Society (SHY)
Siltasaarenkatu 4, 7 krs. 00530 Helsinki FINLAND
Puh/Tel: +358 50 323 1356
email: info@hemofilia.fi

5.2 JÄSENREKISTERI
Tietotoimisto.fi-palveluun voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Jäsenen nimi- ja yhteystiedot
  • Jäsenyyteen liittyviä tietoja (jäsenlaji yms.)
  • Käyttäjätunnus ja salasana omien yhteystietojen ylläpitoon

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Jäsenrekisteri-palvelussa olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on olemassa. Tiedot
poistetaan asiakkuuden päättymisen jälkeen osana normaaleja poistorutiineja.
Loki-tiedoissa esiintyviä henkilötietoja, pois lukien henkilötunnukset, säilytetään 2-24kk.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Palvelun käyttäjäorganisaatioiden järjestelmään syöttämät tiedot tai palvelun tarjoajalle lähettämät tiedot.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Palvelun tarjoajan toimesta ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja
salasanoin suojatut. Tietoliikenneyhteydet on suojattu TLS-suojauksella. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin on pääsy vain Arts & Minds Oy:n
ylläpidossa toimivilla henkilöillä.

Palvelimet ovat suojattu virustorjunnalla, palomuurein, salasanoin, tietoturvakäytänteillä ja pääsy rajattu
vain tietyille henkilöille. Palvelimien tietoturvapäivityksiä pidetään ajan tasalla.

Vain niillä käyttäjäorganisaatioiden henkilöillä, jotka tarvitsevat organisaation toiminnassa henkilörekisterin tietoja, on henkilökohtaisen salasanan avulla pääsy rekisteriin ja oman organisaation jäseniin. Käyttäjäorganisaatiot hallitsevat käyttäjiä itse.

Palvelun tarjoajan puolesta henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka ovat sitoutuneet salassapitoon
tai ovat soveltuvan lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia.

Palvelun käytössä ovat varmennetut palvelintilat (Mediam Oy), jotka on sijoitettu Suomeen
pääkaupunkiseudulle nopeiden verkkoyhteyksien läheisyyteen. Palvelintila on suunniteltu kriittistä
toimintavarmuutta edellyttävien palvelinjärjestelmien sijoitustilaksi, ja ne tarjoavat teknisesti kehittyneen
ja turvallisen ympäristön datajärjestelmillemme. Palvelintila täyttää Viestintäviraston vaatimukset A-luokan
laitetiloille (Viestintävirasto 48 A/2003, “Tärkeät tilat”). Palvelintilamme turvallisuudesta huolehditaan mm.
seuraavin toimenpitein:
• Vartiointipalvelut
• Kameravalvonta 24/7/365
• Murtosuojaus
• Elektroninen hälytysjärjestelmä (mm. liikkeentunnistus)
• Kulunvalvontajärjestelmä
• ilmastointi: säädelty lämpötila ja ilmankosteus
• varavoimajärjestelmä (UPS)
• palosuojaus- ja palohälytysjärjestelmä

11 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon
korjaamiseksi.

13 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan
henkilöön saattaakseen kielto voimaan.

14 MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Arts & Minds Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.