Hyppää sisältöön

Säännöt

PRH:
Voimassa olevat säännöt: hyväksytty 25.10.2021

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Hemofiliayhdistys ry., ruotsiksi Föreningen för Blödarsjuka i Finland rf. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys käyttää nimestään epävirallista lyhennettä SHY, ja ulkomaisessa kirjeenvaihdossa nimeä The Finnish Hemophilia Society.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) ajaa verenvuototautipotilaiden etuja kaikissa sairauteen liittyvissä kysymyksissä,
2) toimia yhdyssiteenä potilaiden ja heidän perheidensä sekä hoitohenkilökunnan välillä,
3) edistää verenvuototautien tutkimusta, hoitokäytäntöjä ja tukea jäsentensä sairauden hallintaa arjessa,

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) järjestää verenvuototautipotilaille ja heidän omaisilleen tiedotus-, kuntoutus- ja koulutustapahtumia sekä vertaistukea
2) levittää tietoa verenvuototaudeista,
3) harjoittaa yhteistoimintaa muiden maiden vastaavien järjestöjen kanssa,
4) ottaa kantaa hoitokäytäntöjen kehittämiseksi

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisesta hakemuksesta.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä nimetä yhdistyksen kokouksessa hyväksyttäväksi henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä joko kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan ilmoitushetkellä ja samalla jäsenmaksuvelvollisuus päättyy.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten laiminlyönyt ne velvoitukset, joihin on sitoutunut yhdistyksen jäsenenä tai on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.

Hallituksen jäsenet on vapautettu jäsenmaksusta toimikautensa ajan.

Hallituksella on oikeus harkintansa mukaan ja perustellusta syystä, jos jäsen on toiminut yhdistyksen asian edistämiseksi tai suorittaa asepalvelusta, on työttömänä tai opiskelija tai muusta tähän verrattavasta syystä vapauttaa jäsen jäsenmaksuvelvollisuudesta määräajaksi.

Kannatusjäsenten jäsenmaksuista päättää yhdistyksen hallitus.

6 § Hallitus

1) Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain jäsenistä kaksi tai kolme on erovuorossa. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain.

Yhdistyksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista on, että yksi hallituksen jäsen olisi vuototauteihin perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen tai asiantuntija. Uuden hallituksen toimikausi alkaa valinnan jälkeen saman vuoden elokuun alusta.

2) Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muita toimihenkilöitä, jotka ovat velvollisia ottamaan osaa hallituksen kokouksiin, joissa heillä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa, elleivät he kuulu hallitukseen.
3) Hallitus voi, kun se katsoo tarpeelliseksi, asettaa toimikuntia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
4) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme hallituksen jäsentä ovat paikalla. Jos hallituksen jäsen eroaa tai kuolee, valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi ajaksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
5) Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Mikäli äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

7 § Jäsenten tietojen salassapitovelvollisuus

Yhdistyksen hallituksen jäsen tai muu luottamus- tai toimihenkilö ei saa ilmaista mitään tietoonsa tulleita yhdistyksen jäsenen henkilökohtaisia asioita ilman asianosaisen lupaa.

Kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen. Kun rahastonhoitaja ja sihteeri ovat hallituksen jäseniä, voivat he myös kirjoittaa yhdistyksen nimen kumpikin erikseen.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen varsinainen kokous

1) Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi. Vuosikokous pidetään huhti-toukokuussa.
2) Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
3) Yhdistyksen kokouksen kutsuu hallitus koolle kirjallisesti. Kutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
4) Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai omaisuuden kiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava.
5) Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen etukäteen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokous käsittelee seuraavat asiat:

  • Hyväksyy toimintakertomuksen.
  • Vahvistaa tilinpäätöksen.
  • Myöntää toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunnon kuultuaan tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta.
  • Hyväksyy tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.
  • Valitsee erovuoroisen puheenjohtajan tilalle yhdistyksen puheenjohtajan
  • Valitsee hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
  • Valitsee kaksi toiminnantarkastajaa / tilintarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa / varatilintarkastajaa.
  • Käsittelee asiat, jotka on 30 päivää aikaisemmin kirjeitse tai sähköpostitse lähetetty hallitukselle ja pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Äänestykset yhdistyksen vuosikokouksessa

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 16-vuotta täyttäneellä jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole muuten määrätty. Milloin äänestys menee tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jos joku yhdistyksen jäsen pyytää, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.